Friday, March 1, 2013

برتولت برشت

ای دوست
 از پرسیدن شرم مكن!
مگذار كه با
 زور
 مجبور به پذیرفتن شوی.
خود به دنبال اش بگرد!

برتولت برشت


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل