Tuesday, March 12, 2013

مارك تواين

من نه به رنگ پوست تعصب دارم،
نه به طبقه و نه به كيش.
تنها چيزي كه به آن اهميت مي دهم
اين است كه كسي انسان هست يا خير؛
بالاتر از اين نمي توان بود.

" مارك تواين "

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل