Wednesday, February 6, 2013

روز مرگم،هرکه شیون کند از دور و برم دور کنید

روز مرگم،هرکه شیون کند از دور و برم دور کنید

همه را مست و خراب از می انگور کنید

مرد غسال مرا سیر شرابش بدهید

مست مست از همه جا حال خرابش بدهید

No comments:

Post a Comment