Friday, February 1, 2013

خیـــــام-- گر بر فلکـــــم دســـــت بـــــدی چون یزدان


گر بر فلکـــــم دســـــت بـــــدی چون یزدان
برداشتمـــــی مـــــن ایـــــن فلک را ز میان
از نـــــو فلـــــک دگـر چنـــــان ساختـــــمی
کازاده بــه کـــــام خـــــود رسیـــــدی آسان
خیـــــام

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل