Sunday, March 10, 2013

گراتزیا دلدا

زمان ،
از هر قاضی ای بهتر
 قضاوت می کند .
صبر و تحمل و شجاعت تنها
شاهدانی هستند که
 رشوه نمی گیرند.

گراتزیا دلدا


No comments:

Post a Comment