Sunday, April 6, 2014

ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻬﺎﺭ ﻋﺎﺻﻲ


ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻬﺎﺭ ﻋﺎﺻﻲ

اين ملت من است که دستان خويش را
بر گرد آفتاب کمربند کرده است
اين مشتهای اوست که میکوبد از يقين
دروازه های بسته ترديد قرن را
ايمان بياوريد!
تنهاترين پيامبر
اينک ملتم
با آيه های خشم خدا قد کشيده است
اين ملت من است که تکرار میشود
با نام انسان
با واژه ي عشق
اين اوست، اوست، اوست که شيپورهاش را
شيپورهای فتح پيام آشناش را
آورده در صدا
بيدار میکند
هشدار میدهد

No comments:

Post a Comment