Tuesday, March 19, 2013

گروس عبدالملکیان

دستان من نمی توانند
نه ، نمی توانند
هرگز این سیب را
عادلانه قسمت کنند.
تو
به سهم خود فکر می کنی
من
به سهم تو.

گروس عبدالملکیان


No comments:

Post a Comment