Friday, March 8, 2013

بیداد گری" از
ظلم حذر کن، اگرت باید مُلک"
در سایه ی
مَعدلت بیاساید مُلک
با
کفر توان ملک نگه داشت ولی
با
ظلم و ستمگری نمی پاید مُلک


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل