Thursday, October 10, 2013

افلاطون


تودۀ مردم کسی را دوست دارند که موافق

 سلیقۀ آنان سخن بگوید و از 
هرکه سخنی غریب به میان آورد بیزارند.

افلاطون


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل