Saturday, October 26, 2013

مارک تواین

از کسانی که می‌کوشند آرزوهایت را کوچک و بی‌ارزش جلوه بدهند، 
دوری کن. مردم کوچک آرزوهای دیگران را کوچک می‌شمارند،
 ولی افراد بزرگ به تو می‌گویند که تو هم می‌توانی بزرگ باشی.

مارک تواین

No comments:

Post a Comment