Wednesday, October 16, 2013

فروغ فرخزاد

گاهی باید دروغ را راست پنداشت
و گاهی راست را دروغ !
بی فریب خوردن ،زندگی سخت است ... !

"فروغ فرخزاد "

No comments:

Post a Comment