Tuesday, October 22, 2013

آن شب که دلــــی بود به میخـــــانه نشستیم

آن شب که دلــــی بود به میخـــــانه نشستیم
آن تـــــــوبه صدســــاله به پیمـــــانه شکستیم
از آتـــــش دوزخ نهراسیــــــــــــم که آن شــــب
ما تـــــوبه شکستیـــــم ولــــی دل نشکستیم

No comments:

Post a Comment