Friday, October 11, 2013

هگل

بزرگترین درسی که تاریخ بما میدهد اینست
 که هیچ کس از تاریخ درس نگرفته است!

هگل


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل