Saturday, October 26, 2013

جومو کیانتا

وقتی مروجین مذهبی به‌ سرزمین ما آمدند،
 در دستان ما زمین‌هایمان و در دستان آنها کتاب مقدس بود و امروز
 در دستان ما کتاب مقدس و در دستان آنها زمین‌های ماست!

جومو کیانتا ــــ نخستین رئیس‌جمهوری کنیا پس از استقلال

No comments:

Post a Comment