Tuesday, October 22, 2013

حکیم عمر خیـــــام نیشابوری

هر چند که رنگ و روی زيبــــاست مــرا
چون لالــه رخ و چو ســرو بالاست مــرا

معلــوم نشد که در طربخــــانه خــاک
نقــاش ازل بهر چه آراســت مــرا


حکیم عمر خیـــــام نیشابوری

No comments:

Post a Comment