Sunday, October 27, 2013

ویلیام شکسپیر

«دشمنان بسیاری دارید که نمی‌دانند چرا دشمن شما هستند
 ولی همچون سگ‌های ولگرد هنگامی که رفقایشان
 بانگ بردارند، آنها نیز پارس می‌کنند.»

ویلیام شکسپیر

No comments:

Post a Comment