Sunday, October 13, 2013

فریدریش نیچه

ضمن مطالعه سعی کنید همچون صیادی چیره دست 
به صید افکار خوب بروید و افکار کهنه
 و پوسیده را یکسره دور اندازید .

فریدریش نیچه

No comments:

Post a Comment