Saturday, October 26, 2013

قیصر امین پور


آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست
 حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست
دیگر دلم هوای سرودن نمی کند
تنها بهانه ی دل ما در گلو شکست!
 قیصر امین پ

No comments:

Post a Comment