Saturday, October 19, 2013

چارلی چاپلین

گاهی همه آنچه یک نفر می خواهد ...
تنها دستی ست برای گرفتن دستش ،
و قلبی ست برای فهمیدنش ... !

چارلی چاپلین

No comments:

Post a Comment