Wednesday, October 16, 2013

نیچه

باید دنبال شادی ها گشت ...
غمها خودشان ما را پیدا می کنند ... !

نیچه

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل