Thursday, October 31, 2013

جيم رآن

كارهای نادرست و شكست‌های گذشته به
 ما كمك می كنند تا رفتار كنونی را درست كنيم
 و حال و آينده‌ی ما، تكرار گذشته‌ها نباشد.

جيم رآن

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل