Sunday, October 13, 2013

چارلز داروين

مفهوم زندگی، تلاش دائمی است،
 پس هیچ‌گاه آرام و ساکن ننشین.

چارلز داروين


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل