مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست  
   تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
میل من سوی وصال وقصد او سوی فراق 
     ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست