Friday, October 25, 2013

فریدون مشیری

گفته بودی که چرا محو تماشای منی

آنچنان مات، که حتی مژه بر هم نزنی


مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود

ناز چشم تو به قدر مژه برهمزدنی


...


فریدون مشیری

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل