Saturday, October 19, 2013

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم
گر چه در خویش شکستیم صدایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست
گر شکستیم زغفلت من و مایی نکنیم

یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم
وقت پرپر شدنش ساز و نوایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
طلب عشق زهر بی سر و پایی نکنیم ... !

No comments:

Post a Comment