سال ها دفتر ما در گرو صهبا بود
رونق میکده از درس ودعای ما بود
نیکی پیر مغان بین که چو مابد مستان
هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود