Thursday, October 10, 2013

نیکولو ماکیاوللی


درباب آدمیان، برروی هم ، می توان گفت که آفریدگانی هستند
 ناسپاس و زبان باز و فریبکار و ترسو و سود جو، و تا زمانی 
سرسپردۀ شمایند که سودی از شما به ایشان رسد، و آنگاه که خطری 
درمیان نباشد،...به زبان آماده اند جان و مال و فرزند خود را فدای شما کنند،
 اما روزی که خطری در میان باشد از شما روی بر می تابند.

{ نیکولو ماکیاوللی

No comments:

Post a Comment