غلام همت دردی کشان یکرنگم  
   نه آن گروه که ازرق لباس ودل سیهند
قدم منه به خرابات به جز شرط ادب
که سالکان درش محرمان پادشهند