Monday, October 14, 2013

احمد شاملو

حرف مزخرف خریدار ندارد، پس تو كه پوزه‌بند به دهان من
 می‌زنی از درستی اندیشه من، از نفوذ اندیشه من می‌ترسی.

احمد شاملو


No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین