Monday, October 14, 2013

احمد شاملو

حرف مزخرف خریدار ندارد، پس تو كه پوزه‌بند به دهان من
 می‌زنی از درستی اندیشه من، از نفوذ اندیشه من می‌ترسی.

احمد شاملو


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل