Thursday, October 31, 2013

پاراماهانسا یوگاناندا

همواره حس شناخت خود را بیدار نگه دارید. 
از چیزهایی که سودی برایتان ندارد اجتناب کنید
 و هرگز وقتتان را به بطالت سپری نکنید.

پاراماهانسا یوگاناندا

No comments:

Post a Comment