Sunday, October 27, 2013

پائولو کوئلیو

سعی‌ کن آنقدر کامل باشی‌ که بزرگترین تنبیه تو
 برای دیگران ، گرفتن خودت از آنها باشد !

پائولو کوئلیو

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل