Saturday, October 12, 2013

عماد خراسانی

هر که جز پیمانه با من بست پیمانی، شکست
نیست بیجا گر که می بوسم لب پیمانه را
با وجود عشق از من عقل می خواهد فقیه
وای بر آنکس که بوسد دست این دیوانه را
عماد خراسانی

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین