Sunday, October 27, 2013

آلبر کامو

در گذر از جاده ی زندگی آموختم کسانی
 را که بیشتر دوست می داری،
زود تر از دست می دهی!

آلبر کامو

No comments:

Post a Comment