به حسن خلق و وفا کس به یار مانرسد  
 تو را دراین سخن انکار مانرسد
دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش   
    که بد به خاطر امیدوار ما نرسد