Saturday, October 19, 2013

آلبرت انیشتین

بیشتر از آن چه ...
برای موفق بودن تلاش می کنی ،
برای با ارزش بودن تلاش کن ... !

آلبرت انیشتین

No comments:

Post a Comment