Thursday, October 10, 2013

زیگموند فروید


جهل چیز بدی است، ترس می آورد. ترس انسان

 را از کوره در می برد. آدم غیر منطقی می شود ووحشیانه
 به چیزی که نمی داند و نمی شناسد، حمله می کند.

  زیگموند فروید


No comments:

Post a Comment