Sunday, October 13, 2013

برتراند راسل

زندگی خوب آن زندگی است که از
 عشق سرچشمه گرفته و با دانش رهبری شود.

  برتراند راسل


No comments:

Post a Comment