Sunday, October 13, 2013

برتراند راسل

زندگی خوب آن زندگی است که از
 عشق سرچشمه گرفته و با دانش رهبری شود.

  برتراند راسل


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل