Monday, October 28, 2013

کریستین بوبن

برای پاک کردن کتاب ها کافی است آنها را باز نکنیم .
 آدم ها هم همین طور ؛ برای محو کردنشان کافی است 
هرگز با آنها صحبت نکنیم!

همه گرفتارند
کریستین بوبن

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل