Monday, October 28, 2013

کریستین بوبن

برای پاک کردن کتاب ها کافی است آنها را باز نکنیم .
 آدم ها هم همین طور ؛ برای محو کردنشان کافی است 
هرگز با آنها صحبت نکنیم!

همه گرفتارند
کریستین بوبن

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین