Tuesday, October 1, 2013

مولانا

ماه آمد پیش او که تو جان منی
گفتش که تو کمترین غلامان منی

هر چند بدان جمع تکبر می کرد
 می داشت طمع ؛که گویمش آن منی

مولانا

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل