Wednesday, October 9, 2013

فرانسوا ولتر

برگ‌های كتاب به منزله بال‌هایی هستند 
كه روح ما را به جهان روشنایی‌ها پرواز می‌دهد.
فرانسوا ولتر

No comments:

Post a Comment